เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2/2557 Topic: รู้ทันสื่อ
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

เพื่อให้เข้าใจพร้อมทั้งสามารถอธิบายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และผลกระทบจากสื่อโฆษณาต่างๆ รู้เท่าทันและวิเคราะห์สื่อได้อย่างมีวิจารณญาณรวมทั้งสร้างสรรค์สื่อสีขาว ออกแบบการกินและการใช้ชีวิตได้อย่างถูกสุขภาวะ

วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2557

Mind Mapping (เนื้อหา/ครู)

Mind mapping(ครู)

คำถามหลัก (Big Questions) :
-          สื่อโฆษณามีผลกระทบต่อการบริโภคอย่างไร?
ในปัจจุบันพฤติกรรมการบริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร? 
ภูมิหลังของปัญหา :
             ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสาร เข้ามามีอิทธิพลและส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป การมีความเชื่อ ทัศนคติ และค่านิยม ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ล้วนมาจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โฆษณาเกินจริง เกิดปัญหาสร้างความเห็นผิด สร้างบริโภคนิยม ทำให้เกิดความเสียหายทั้งทางด้านทรัพย์สิน ด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภคโดยตรง

              ดังนั้น ความสามารถในการเลือกและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโฆษณาต่างๆ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่นักเรียนจะต้องรู้เท่าทัน รวมทั้งเข้าใจบทบาทหน้าที่ของสื่อโฆษณา สามารถสร้างสรรค์สื่อสีขาวและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

เป้าหมายของความเข้าใจ (Understanding Goal):  
          เพื่อให้เข้าใจพร้อมทั้งสามารถอธิบายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และผลกระทบจากสื่อโฆษณาต่างๆ  รู้เท่าทันและวิเคราะห์สื่อได้อย่างมีวิจารณญาณรวมทั้งสร้างสรรค์สื่อสีขาว   ออกแบบการกินและการใช้ชีวิตได้อย่างถูกสุขภาวะ


สิ่งที่รู้แล้ว | สิ่งที่อยากเรียนรู้

ปฏิทินแผนจัดกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ (PBL) หน่วย : รู้ทันสื่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Quarter 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
...........
Week
Input
Possess
Output
Outcome
PBL คู่ขนาน

1
โจทย์
สร้างแรงบันดาลใจ
Key  Questions
 - นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดอาหารแต่ละท้องถิ่นจึงมีความแตกต่างกัน
- นักเรียนคิดว่าการรับข้อมูลจากสื่อต่างๆมีผลอย่างไรต่อการดำเนินชีวิต

เครื่องมือคิด
Round Rubin
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูคลิปVDO
Round table
เขียนความคิดเห็นเกี่ยวกับ การดูคลิปVDO
Show and Share
นำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูคลิปVDO
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศในห้องเรียน
- ห้องเรียน
- คลิปVDO สื่อโฆษณา เช่น โฆษณาพาเพลิน
-  เล่นเกม จับคู่ หมวดหมู่อาหาร
- ร่วมพูดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ทำ
- ดูคลิป รายการ กินไปเที่ยวไป เพื่อให้เห็นความหลากหลายของอาหารแต่ละพื้นถิ่น
- อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู (Round Rubin)
- นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดอาหารแต่ละท้องถิ่นจึงมีความแตกต่างกัน
- ร่วมกันแสดงความคิดเห็น
- ครูเปิดคลิป โฆษณาเกินจริง
- นักเรียนเรียนร่วมวิเคราะห์สิ่งที่ได้จากคลิป โฆษณาเกินจริง(Round table)
- นักเรียนคิดว่าการรับข้อมูลจากสื่อต่างๆมีผลอย่างไรต่อการดำเนินชีวิต
- ร่วมกันแสดงความคิดเห็น
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


ภาระงาน

- วิเคราะห์และเขียนสรุปสิ่งที่ได้รับชม 
ชิ้นงาน
-  สรุปสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจและเห็นความสัมพันธ์ระหว่างการเลือกรับสื่อและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
ทักษะ
ทักษะการเรียนรู้
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ได้ดูกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- สามารถคิดวิเคราะห์ เลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ศึกษา
ทักษะการสื่อสาร
- นำเสนอที่ทำแต่ละกลุ่ม สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปVDO
คุณลักษณะ
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 - สร้างสรรค์และสรุปสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้จากกระบวนการเรียนรู้
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

ปลูกผัก

2

โจทย์

วางแผนและออกแบบกระบวนการเรียนรู้
Key  Questions
- นักเรียนคิดว่าชื่อหน่วยที่น่าสนใจควรเป็นอย่างไร
- นักเรียนคิดว่าตนเองต้องการเรียนรู้เรื่องอะไร
เครื่องมือคิด
 Card & Chart
เรื่องที่ต้องการเรียนรู้
Think  Pair Share
สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากรู้
Blackboard  Share
การตั้งชื่อโครงงาน
Brainstorms
ระดมความคิดเห็นเพื่อออกแบบปฏิทินการเรียนรู้
Mind  Mapping
สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ห้องเรียน
- กระดาษสี ขนาดครึ่ง A4
- กระดาษชาร์ต
- ดูภาพการรับประทานอาหารของแต่ละประเทศ ความแตกต่างด้านวัฒนธรรมการกิน
- นักเรียนต้องการเรียนรู้เรื่องอะไร?
- แจกกระดาษการ์ดให้นักเรียนแต่ละคน โดยให้นักเรียนเขียนเรื่องที่อยากเรียนรู้ โดย 1 เรื่อง ต่อการ์ด 1 แผ่น (Card & Chart)
จัดหมวดหมู่เรื่องที่ต้องการศึกษา
เขียนสิ่งที่รู้แล้วกับสิ่งที่อยากรู้
( Think Pair Share )
- ตั้งชื่อโครงงาน
- เขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากรู้
- ทำปฏิทินการเรียนรู้ 10  สัปดาห์
- เขียนสรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน  
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพสถานที่แปลกๆ ในประเทศต่างๆ ที่ไม่เคยคิดว่าจะมีในโลก
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเลือกหัวข้อโครงงานและออกแบบปฏิทินการเรียนรู้
ชิ้นงาน
- หัวข้อโครงงาน
- สิ่งที่รู้แล้วและอยากรู้เกี่ยวกับหัวข้อหน่วย
- ปฏิทินการเรียนรู้
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนการเรียนรู้
  - สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
อธิบายการออกแบบกระบวนการเรียนรู้และปฏิบัติตนตามสิทธิ หน้าที่ในการทำงานกลุ่ม รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น
ทักษะ
ทักษะการวางแผน
การวางแผนในการทำงานกลุ่ม
ทักษะชีวิต
การอยู่ร่วมกัน ทำงานร่วมกัน แสดงความคิดเห็นและช่วยเหลือกันทำงาน
ทักษะการเลือกใช้เครื่องมือ
 การเลือกใช้เครื่องมือคิดที่หลากหลายในกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
 ทักษะการเรียนรู้
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- สามารถคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการสื่อสาร
นำเสนอกระบวนการวางแผนและออกแบบกระบวนการเรียนรู้คุณลักษณะ
- มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบปฏิทินการเรียนรู้
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น3 - 4
โจทย์
วางแผนการกินให้ถูกสุขลักษณะ
Key  Question
นักเรียนออกแบบตารางการบริโภคและพัฒนาสมรรถภาพด้านต่างๆของตนเองอย่างไร
เครื่องมือคิด
 Show  and Share
นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบตารางการบริโภคและพัฒนาสมรรถภาพด้านต่างๆของตนเอง
Wall thinking
- ติดชิ้นงานตามรูปแบบต่างๆ ที่นักเรียนสนใจถ่ายทอดความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบตารางการบริโภคและพัฒนาสมรรถภาพด้านต่างๆของตนเอง
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
 - ห้องเรียน
- คลิปVDO ผู้ชายอ้วนแล้วผ่อม ด้วยวิธีออกกำลังกาย ดูแลการกิน
- อินเตอร์เน็ต

- ครูเปิดคลิปVDO ผู้ชายอ้วนแล้วผ่อม ด้วยวิธีออกกำลังกาย ดูแลการกิน
- ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู
- นักเรียนแต่ละคนศึกษาและวิเคราะห์พลังงานจากอาหารที่ร่างกายต้องการในแต่ละวัน
- สรุปข้อมูลและวางแผนการรับประทานอาหารและการดำเนินชีวิตให้ถูกสุขลักษณะ
- นักเรียนออกแบบตารางการบริโภคและพัฒนาสมรรถภาพด้านต่างๆของตนเอง
- เริ่มลงมือปฏิบัติ พร้อมบันทึกผลลงในตาราง
- ร่วมพูดคุยถึงผลที่เกิดขึ้นเป็นระยะ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
- วิเคราะห์สิ่งที่ได้ดูจากภาพ/คลิป
- ออกแบบตารางการบริโภคและพัฒนาสมรรถภาพด้านต่างๆของตนเอง
- ลงมือปฏิบัติตามตารางที่วางแผนไว้
ชิ้นงาน
- บันทึกผลอย่างต่อเนื่องในตารางที่ออกแบบ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจและสามารถวางแผนการอุปโภคและบริโภคสำหรับตนเองได้อย่างถูกสุขลักษณะ
ทักษะ
ทักษะชีวิต
การอยู่ร่วมกัน ทำงานร่วมกัน แสดงความคิดเห็นและช่วยเหลือกันทำงาน
ทักษะการวางแผน
การวางแผนในการทำงานศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เพื่อนำมาสร้างชิ้นงาน
ทักษะการเรียนรู้
 - สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
สามารถคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชิ้นงานของตนเองและของผู้อื่น
ทักษะการสื่อสาร
นำเสนอชิ้นงานถ่ายทอดความเข้าใจสการออกแบบตารางการบริโภคและพัฒนาสมรรถภาพด้านต่างๆของตนเอง
คุณลักษณะ
- สร้างสรรค์ความคิดเห็นและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


56

โจทย์

- ความสำคัญแหล่งที่มาของสื่อ
- สื่อ/ประเภทของสื่อและโฆษณา
- โฆษณาในชีวิตประจำวัน
Key  Questions
- นักเรียนคิดว่าในชีวิตประจำวันนักเรียนได้รับข่าวสารจากสื่อประเภทใดบ้าง?
- สื่อมีความสัมพันธ์กับการดำเนินชีวิตของมนุษย์อย่างไร?
เครื่องมือคิด
 Show  and Share
นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสื่อมีความสัมพันธ์กับการดำเนินชีวิตของมนุษย์
Wall thinking
- ติดชิ้นงานตามรูปแบบต่างๆ ที่นักเรียนสนใจถ่ายทอดความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อมีความสัมพันธ์กับการดำเนินชีวิตของมนุษย์
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
 - ห้องเรียน
- คลิปสื่อสร้างสรรค์
- อินเตอร์เน็ต

- ในชีวิตประจำวันนักเรียนได้รับข่าวสารจากสื่อประเภทใดบ้าง?
- อภิปรายร่วมกัน พร้อมสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของสื่อ
- นำเสนอข้อมูลและอภิปรายร่วมกัน
- ดูคลิปสื่อสร้างสรรค์
- ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู
- สื่อมีความสัมพันธ์กับการดำเนินชีวิตของมนุษย์อย่างไร?
- ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสื่อกับการดำเนินชีวิต
- ถ่ายทอดความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของสื่อและความสัมพันธ์ของการดำเนินชีวิตตามทัศนคติของตนเองในรูปแบบบทความ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน

- วิเคราะห์สื่อในชีวิตประจำวัน
- สืบค้นข้อมูลสื่อมีความสัมพันธ์กับการดำเนินชีวิตของมนุษย์
- ออกแบบชิ้นงานและนำเสนอข้อมูลที่ได้สืบค้น
- การอภิปรายร่วมกันกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
ชิ้นงาน
- สมุดเล่มเล็ก
- ชิ้นงานถ่ายทอดความเข้าใจในรูปแบบที่หลากหลาย
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
รูปแบบและประเภทของสื่อ
ทักษะ
ทักษะชีวิต
การอยู่ร่วมกัน ทำงานร่วมกัน แสดงความคิดเห็นและช่วยเหลือกันทำงาน
ทักษะการวางแผน
การวางแผนในการทำงานศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เพื่อนำมาสร้างชิ้นงาน
ทักษะการเรียนรู้
 - สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
สามารถคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชิ้นงานของตนเองและของผู้อื่น
ทักษะICT
สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสื่อมีความสัมพันธ์กับการดำเนินชีวิตของมนุษย์อย่างไร
ทักษะการสื่อสาร
นำเสนอชิ้นงานถ่ายทอดความเข้าใจสื่อมีความสัมพันธ์กับการดำเนินชีวิตของมนุษย์
คุณลักษณะ
- มีความคิดสร้างสรรค์
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


7

โจทย์

สื่อกับพฤติกรรมของผู้บริโภค
Key  Question
-นักเรียนคิดว่าสื่อมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอย่างไร
เครื่องมือคิด
 Show  and Share
นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสื่อมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอย่างไร
Wall thinking
- ติดชิ้นงานตามรูปแบบต่างๆ ที่นักเรียนสนใจถ่ายทอดความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอย่างไร
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
 - ห้องเรียน
- กระดาษ ชาร์ต
- คลิป ชาย 30 อ้วนหนัก 270 กก. ทำอะไรไม่ได้ ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
- อินเตอร์เน็ต

- ครูเปิดคลิป ชาย 30 อ้วนหนัก 270 กก. ทำอะไรไม่ได้ ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
- วิเคราะห์และร่วมพูดคุยจากสิ่งที่ได้ดู
- จับฉลากแบ่งกลุ่ม
- สื่อมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอย่างไร?
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคภายหลังจากได้รับสื่อประเภทต่างๆ
- จัดระบบข้อมูลและนำเสนอในรูปแบบการ์ตูนช่อง
- วิเคราะห์และอภิปรายร่วมกัน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ภาระงาน

- สังเกตและวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากคลิป
- ศึกษาข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภคภายหลังจากได้รับสื่อประเภทต่างๆ
- ออกแบบชิ้นงานและนำเสนอข้อมูลที่ได้สืบค้น
- การอภิปรายร่วมกันกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
ชิ้นงาน
- สมุดบันทึกเล่มเล็ก
- ชิ้นงานถ่ายทอดความเข้าใจในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น pop-up , คลิปสร้างสรรค์ , power point ฯลฯ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายผลกระทบของสื่อต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
การอยู่ร่วมกัน ทำงานร่วมกัน แสดงความคิดเห็นและช่วยเหลือกันทำงาน
ทักษะการวางแผน
การวางแผนในการทำงานศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เพื่อนำมาสร้างชิ้นงาน
ทักษะการเรียนรู้
 - สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
สามารถคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชิ้นงานของตนเองและของผู้อื่น
ทักษะICT
สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคภายหลังจากได้รับสื่อประเภทต่างๆ
ทักษะการสื่อสาร
นำเสนอชิ้นงานถ่ายทอดความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอย่างไร
คุณลักษณะ
- มีความคิดสร้างสรรค์
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

8 - 9
โจทย์
การวิเคราะห์และเลือกรับสื่อ
Key  Questions
- นักเรียนคิดว่าสื่อโฆษณามีผลอย่างไรต่อผู้บริโภค
- นักเรียนมีรูปแบบอย่างไรในการเลือกรับสื่อโฆษณา
เครื่องมือคิด
Show  and Share
นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบหรือวิธีการในการเลือกรับสื่อโฆษณาของตนเอง
Brainstorm
ร่วมกันพูดคุยวางแผนการออกแบบและนำเสนอรูปแบบการเลือกสื่อโฆษณาประเภทอุปโภคและบริโภค
Wall thinking
- ติดชิ้นงานตามรูปแบบต่างๆ ที่นักเรียนสนใจถ่ายทอดความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบหรือวิธีการในการเลือกรับสื่อโฆษณาของตนเอง
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
 - ห้องเรียน
- คลิปตีแผ่เรื่องจริงจากโฆษณา
- อินเตอร์เน็ต

- ครูเปิดคลิปตีแผ่เรื่องจริงจากโฆษณา
- วิเคราะห์สิ่งที่ได้ดู
- สื่อโฆษณามีผลอย่างไรต่อผู้บริโภค
- อภิปรายร่วมกัน
- นักเรียนมีรูปแบบอย่างไรในการเลือกรับสื่อโฆษณา
- ออกแบบและนำเสนอรูปแบบการเลือกสื่อโฆษณาประเภทอุปโภคและบริโภค
- ถ่ายทอดความเข้าใจในรูปแบบคลิปVDO หนังสั้น,
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- วิเคราะห์สิ่งที่ได้ดูการคลิปตีแผ่เรื่องจริงจากโฆษณา
- อภิปรายร่วมกัน
- เผยแพร่ชิ้นงานสร้างสรรค์สู่ผู้อื่น
ชิ้นงาน
- สื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์
- ชิ้นงานถ่ายทอดความเข้าใจในรูปแบบคลิปVDO หนังสั้น,  การ์ตูนช่อง
 - สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้

สามารถวิเคราะห์และเลือกรับสื่อได้อย่างมีวิจารณญาณ

ทักษะ
ทักษะชีวิต
การอยู่ร่วมกัน ทำงานร่วมกัน แสดงความคิดเห็นและช่วยเหลือกันทำงาน
ทักษะการวางแผน
การวางแผนในการทำงานศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เพื่อนำมาสร้างชิ้นงาน
ทักษะการเรียนรู้
 - สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
สามารถคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชิ้นงานของตนเองและของผู้อื่น
ทักษะICT
สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกรับสื่อโฆษณาของตนเองอย่างมีวิจารณญาณ
ทักษะการสื่อสาร
นำเสนอชิ้นงานถ่ายทอดความเข้าใจการเลือกรับสื่อโฆษณาของตนเองอย่างมีวิจารณญาณ
คุณลักษณะ
- สร้างสรรค์ความคิดเห็นและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 10
โจทย์
- ถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้หลังเรียน
Key  Question
นักเรียนคิดว่าการถ่ายทอดความรู้ที่ดีและเกิดประโยชน์สูงสุดควรจะเป็นอย่างไร
เครื่องมือคิด
 Show  and Share
นำเสนอข้อมูลและรูปแบบวิธีการถ่ายทอดเรื่องราวที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้
Mind Mapping
สรุปการเรียนรู้ Quarter 4
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
 -ห้องเรียน
- คอมพิวเตอร์
- อินเตอร์เน็ต
- Program (After effect , Movie maker , Picasa)

- นักเรียนคิดว่าการถ่ายทอดความรู้ที่ดีและเกิดประโยชน์สูงสุดควรจะเป็นอย่างไร?”
- ร่วมแสดงความคิดเห็นของตนเองให้เพื่อนและครูฟังได้ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น
- นักเรียนแต่ละคนนำข้อมูลทั้งหมดที่ได้เรียนรู้ตลอด Quarter ที่ 4 มาลำดับความสำคัญและจัดระบบข้อมูลเพื่อใช้ในการนำเสนอ
- จัดกระทำข้อมูลในรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจ อาทิเช่น แผ่นพับอิเล็กทรอนิกส์สารคดีสั้น Clip  VDO ชาร์ตภาพเรื่องราว ฯลฯ
- นำเสนอความคืบหน้าของงานตนเอง โดยให้เพื่อนและครูร่วมนำเสนอความคิดเห็น เพื่อเพิ่มเติมประเด็นต่างๆ
- อภิปรายกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- ตอบคำถามสิ่งที่อยากรู้
-  เขียน Mind Mapping สรุปองค์ความรู้หลังเรียน Quarter4
- ประเมินตนเองพร้อมทั้งเขียนเขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
 - ออกแบบลำดับความสำคัญและจัดระบบข้อมูลเพื่อใช้ในการนำเสนอ
- นำเสนอความคืบหน้าของงานตนเอง โดยให้เพื่อนและครูร่วมนำเสนอความคิดเห็น เพื่อเพิ่มเติมประเด็นต่างๆ
ชิ้นงาน
- สมุดบันทึกเล่มเล็ก
- สารคดีสั้น  ถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้
- ตอบคำถามสิ่งที่อยากรู้
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้หลังเรียน Quarter 4
- ประเมินตนเอง
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายข้อมูลที่น่าสนใจให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้ และสรุปประเด็นที่น่าสนใจได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
การอยู่ร่วมกันทำงานร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ของแต่ละประเทศร่วมกัน
ทักษะการเลือกใช้เครื่องมือ
- การเลือกใช้เครื่องมือคิดที่หลากหลายในกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
- การใช้เครื่องมือในการนำเสนอข้อมูลที่ได้ศึกษาเรื่องราวต่างๆของต่างประเทศ
 ทักษะการเรียนรู้
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- สามารถคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลต่อวงสนทนากลุ่ม
ทักษะการสื่อสาร
สามารถถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ให้กับผู้อื่นได้อย่างมีคุณค่า
คุณลักษณะ
- สร้างสรรค์ความคิดเห็นและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ตารางวิเคราะห์หัวเรื่องโครงงานกับมาตรฐานการเรียนรู้ (ตัวชี้วัด) แต่ละกลุ่มสาระ 
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง รู้ทันสื่อ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Quarter 4 ภาคเรียนที่ 2 / 2557
............................
เนื้อหา
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชากับตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
ศิลปะ
สุขศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สังคมศึกษา
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
สร้างฉันทะ
สร้างแรงบันดาลใจ
- เลือกเรื่องที่อยากเรียนรู้
- ตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้
- สิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้
- ปฏิทินการเรียนรู้
มาตรฐาน ว 8.1
- ตั้งคำถามที่กำหนดประเด็น หรือตัวแปรที่สำคัญในการสำรวจตรวจสอบ หรือจะศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ (8.1 .1/1 )
- สร้างสมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้และวางแผนการสำรวจตรวจสอบได้หลายวิธี (8.1 .1/2)
- สร้างคำถามใหม่จากสิ่งที่อยากเรียนรู้ และประเด็นปัญหาที่อยากแก้ไข (8.1  ป.6/5)


มาตรฐาน ศ1.1
- ระบุและบรรยายหลักการออกแบบงานทัศนศิลป์ โดยเน้นความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน และความสมดุล (1.1 .1/2)
- ออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ หรือกราฟิก อื่นๆ สร้างงานทัศนศิลป์และภาพประกอบเกี่ยวกับเรื่องที่อยากเรียนรู้และสนใจ เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ      
(1.1 .1/5)
มาตรฐาน  พ 2.1
- เข้าใจและสามารถอธิบายความสำคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
( 2.1 ม.2/3 )
มาตรฐาน  พ 3.1
- ใช้ความสามารถของตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม คำนึงถึงผลที่เกิดต่อผู้อื่นและชุมชน                  ( 3.1.4/2 )
มาตรฐาน   ง 1.1
- วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการทำงานได้  (1.1 ม.1 /1 )
- เข้าใจและสามารถใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานด้วยความเสียสละ 
 
(1.1 .1 /2 )
- ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล (1.1 .1 /3 )
- มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า   (1.1  ม.2 /3)
มาตรฐาน ส2.1
- ระบุความสามารถของตนเองในการทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ    
 (2.1 .1/2)
- อภิปรายเกี่ยวกับคุณค่าทางสื่อและเทคโนโลยีที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี หรืออาจจะนำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน           (2.1 .1/3)
- แสดงออกถึงความเคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น
(2.1  ม.1/4)
มาตรฐาน ส 4.1
- วิเคราะห์และวางแผนในการสืบค้นหาข้อมูลที่จะนำมาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสื่อและเทคโนโลยี                (4.1  ม.1/1)
มาตรฐาน ส 4.2
- อธิบายถึงพัฒนาการของสื่อและเทคโนโลยี
(4.2  ม.1/1
มาตรฐาน ส 2.1
- สามารถอธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศ
(2.1  ม.1/1)
- เห็นคุณค่าในการปฏิบัติตาม สถานภาพ บทบาท เสรีภาพ หน้าที่ ในฐานะพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย
(2.1  ม.1/2)
- วิเคราะห์บทบาทและความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคมได้
(2.1  ม.1/3)

............................
เนื้อหา
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชากับตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
ศิลปะ
สุขศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สังคมศึกษา
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
สร้างฉันทะ
สร้างแรงบันดาลใจ
- เลือกเรื่องที่อยากเรียนรู้
- ตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้
- สิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้
- ปฏิทินการเรียนรู้
มาตรฐาน ว 8.1
- วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุปทั้งที่สนับสนุนหรือขัดแย้งกับสมมติฐาน และความผิดปกติของข้อมูลจากการสำรวจตรวจสอบ
(ว. 8.1 ม.1/5)


มาตรฐาน ส 2.1
- สามารถอธิบายความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทย
(2.1  ม.1/3)

............................
เนื้อหา
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชากับตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
ศิลปะ
สุขศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สังคมศึกษา
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
สื่อ/โฆษณา
 - ความสำคัญของสื่อ
 - ที่มาและแหล่งของสื่อ
- ประเภทและลักษณะของสื่อโฆษณา

มาตรฐาน ว 4.1
- สืบค้นข้อมูลและอภิปรายความหมายของสื่อและเทคโนโลยีต่างๆ ( ว 4.1  ม.1/1)
มาตรฐาน ว 5.1
- อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสื่อและเทคโนโลยีและการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
(ว 5.1  ม.1/4)
มาตรฐาน ว 6.1
- สามารถสืบค้นและอธิบายเกี่ยวกับประเภทกับลักษณะของสื่อและเทคโนโลยี และสามารถบอกความหมายได้
 
(6.1 .1 /5 )

มาตรฐาน ศ1.1
- ระบุและบรรยายหลักการออกแบบงานทัศนศิลป์ โดยเน้นความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน และความสมดุล (1.1 .1/2)
- ออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ หรือกราฟิก อื่นๆ สร้างงานทัศนศิลป์และภาพประกอบเกี่ยวกับเรื่องที่อยากเรียนรู้และสนใจ เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ      
(1.1 .1/5)
- สร้างสรรค์งานสื่อและโฆษณา เพื่อบอกเล่ความหมายจากสื่อและโฆษณานั้นๆ ให้ผู้รับสารเข้าใจในข้อมูลนั้นได้ (1.1 ม.3/9)
มาตรฐาน พ 1.1
- วางแผนและดูแลสุขภาพตามภาวะ  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเอง
 
(พ 1.1 .1/3)
- แสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย 
 
(พ 1.1 .1 /4)
มาตรฐาน พ 2.1
- เห็นความสำคัญของการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีน้ำใจ และรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อื่นได้
 
(2.1 ม.1/2)

มาตรฐาน ง 1.1
- วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการทำงานได้  (1.1 ม.1 /1 )
- ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานด้วยความเสียสละ    (1.1  .1 /2 )
- ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล
 
(1.1  ม.1 /3 )
- มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน (1.1 .4 /4 )
- มีทักษะในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับพลังงานเพื่อการดำรงชีวิต  
(1.1 .4 /5 )

มาตรฐาน ส 2.1
- อภิปรายเกี่ยวกับคุณค่าทางสื่อและเทคโนโลยีที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี หรืออาจจะนำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน 
(2.1 .1/3)
- แสดงออกถึงความเคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น
(2.1  ม.1/4)
มาตรฐาน ส
3.1
- อธิบายความหมายและความสำคัญของสื่อและเทคโนโลยี    
(3.1 .1 /1)
- อธิบายและวิเคราะห์ถึงความแตกต่างของประเภทกับลักษณะของสื่อและเทคโนโลยีได้    (3.1 .1 /3 )

มาตรฐาน ส 4.1
- วิเคราะห์และวางแผนในการสืบค้นหาข้อมูลที่จะนำมาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสื่อและเทคโนโลยี                (4.1  ม.1/1)
- ประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลที่นำมาสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างอย่างมีเหตุผล     (4.1 ม.2/1)
- นำความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสื่อและเทคโนโลยี มาศึกษา
(4.1 ม.3/2)                    
มาตรฐาน ส 2.1
และต่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
(2.1  ม.1/4)
- สามารถเสนอแนวคิดในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศและสังคมโลก
(2.1  ม.1/5)
มาตรฐาน ส 2.2
- สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยสมัยปัจจุบัน
(2.2  ม.1/2)

เนื้อหา
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชากับตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
ศิลปะ
สุขศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สังคมศึกษา
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
สื่อ/โฆษณา
 - ความสำคัญของสื่อ
 - ที่มาและแหล่งของสื่อ
- ประเภทและลักษณะของสื่อโฆษณา

มาตรฐาน ว 8.1
- ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นหรือเรื่องที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้และตามความสนใจ  (8.1 .1 /1)
- แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระและสรุปสิ่งที่เรียนรู้เกี่ยวกับสื่อและประเภทของสื่อ
 ( 8.1 .1 /4)                         

มาตรฐาน ศ 3.1
- ระบุปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการสร้างสรรค์งานออกแบบสื่อและโฆษณา
 
(3.1 ม.2/3)

มาตรฐาน พ 4.1
- วิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดจากการกระทำข้อมูลจากสื่อและเทคโนโลยี และค้นหาข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้สร้างเสริมสุขภาพ
(4.1 ม.1/2)
- เลือกรับสื่อและเทคโนโลยีได้อย่างมีเหตุผล
(4.1 ม.2/1)
- วิเคราะห์ผลของการใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีต่อสุขภาพ            
 
(4.1 .2 /2)
มาตรฐาน พ 5.1
- วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงในการเลือกรับสื่อของวัยรุ่น
(5.1 ม.3/1)
มาตรฐาน ง 2.1
- สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉาย เพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบ และแบบจำลองของสิ่งของเครื่องใช้หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและการรายงานผล
 (ง 2.1 ม./3)
............................
เนื้อหา
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชากับตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
ศิลปะ
สุขศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สังคมศึกษา
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
สื่อ/โฆษณา
 - ความสำคัญของสื่อ
 - ที่มาและแหล่งของสื่อ
- ประเภทและลักษณะของสื่อโฆษณา
มาตรฐาน ง 3.1
- อธิบายหลักการทำงานบทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
 
(3.1 ม.1/1 )
- ค้นหาข้อมูล และติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
(3.1 .2 /3)
- ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต
(3.1 .4-6/9)
- บอกข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                           (ง 3.1 ม.4-6/13)
............................
เนื้อหา
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชากับตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
ศิลปะ
สุขศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สังคมศึกษา
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
การเลือกรับ สื่อและโฆษณา
- ปัญหาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับสื่อและโฆษณา
- กฎหมายที่เกี่ยวกับสื่อและโฆษณา
- การเลือกใช้สื่อโฆษณาชนิดต่างๆ

มาตรฐาน ว 8.1
- ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นหรือเรื่องที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้และตามความสนใจ 
(8.1 .1 /1)
- แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระและสรุปสิ่งที่เรียนรู้เกี่ยวกับสื่อและโฆษณา   
 
(8.1.1 /3)                         
 - นำเสนอ จัดแสดงผลงานโดยอธิบายด้วยวาจา หรือเขียนอธิบายแสดงกระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ  (8.1  .1 /5)
มาตรฐาน ศ1.1
- ระบุและบรรยายหลักการออกแบบงานทัศนศิลป์ โดยเน้นความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน และความสมดุล
 
(1.1 .1/2)
- ออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ หรือกราฟิก อื่นๆ สร้างงานทัศนศิลป์และภาพประกอบเกี่ยวกับเรื่องที่อยากเรียนรู้และสนใจ เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ      
(1.1 .1/5)
มาตรฐาน พ 1.1
- วางแผนและดูแลสุขภาพตามภาวะ  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเอง
(พ 1.1 .1/3)
- แสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย  
(พ 1.1 .1 /4)
มาตรฐาน พ 2.1
- เห็นความสำคัญของการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีน้ำใจ และรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อื่นได้
 
(2.1 ม.1/2)

มาตรฐาน ง 1.1
- ใช้ทักษะการจัดการทำงานอย่างเป็นระบบประณีตและมีความคิดสร้างสรรค์
(1.1 .5 /2)
- มีจิตสำนึกในการใช้สื่อเกี่ยวกับการเกษตรและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า                               (1.1 .5 /4 )
- อภิปรายแนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานในแต่ละขั้นตอน
 
(1.1 .6 /1 )
- ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานร่วมกับผู้อื่น                     (1.1 .6 /3 )

มาตรฐาน ส 2.1
- อภิปรายเกี่ยวกับคุณค่าทางสื่อและเทคโนโลยีที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี หรืออาจจะนำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน  (2.1 .1/3)
- แสดงออกถึงความเคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น
(2.1  ม.1/4)
มาตรฐาน ส
3.1
- วิเคราะห์ปัญหาจากสื่อและเทคโนโลยี และหาแนวทางวิธีการแก้ไขถึงปัญหาดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม
(3.1 .1/2)

มาตรฐาน ส 4.1
- วิเคราะห์และวางแผนในการสืบค้นหาข้อมูลที่จะนำมาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสื่อและเทคโนโลยี  (4.1  ม.1/1)
- ประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลที่นำมาสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างอย่างมีเหตุผล
 
(4.1 ม.2/1)
- นำความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสื่อและเทคโนโลยี มาศึกษา
(4.1 ม.3/2)                    
 

มาตรฐาน ส 2.1
- สามารถอธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศ
(2.1  ม.1/1)
- เห็นคุณค่าในการปฏิบัติตาม สถานภาพ บทบาท เสรีภาพ หน้าที่ ในฐานะพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย
(2.1  ม.1/2)
- วิเคราะห์บทบาทและความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคมได้
(2.1  ม.1/3)


เนื้อหา
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชากับตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
ศิลปะ
สุขศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สังคมศึกษา
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
การเลือกรับ สื่อและโฆษณา
- ปัญหาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับสื่อและโฆษณา
- กฎหมายที่เกี่ยวกับสื่อและโฆษณา
- การเลือกใช้สื่อโฆษณาชนิดต่างๆ


มาตรฐาน ศ1.1
- สร้างสรรค์งานสื่อและโฆษณา เพื่อบอกเล่าความหมายจากสื่อและโฆษณานั้นๆ ให้ผู้รับสารเข้าใจในข้อมูลนั้นได้
(1.1 ม.3/9)
มาตรฐาน ศ 3.1
- ระบุปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการสร้างสรรค์งานออกแบบสื่อและโฆษณา
 
(3.1 ม.2/3)

มาตรฐาน พ 4.1
- วิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดจากการกระทำข้อมูลจากสื่อและเทคโนโลยี และค้นหาข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้สร้างเสริมสุขภาพ
(4.1 ม.1/2)
- เลือกรับสื่อและเทคโนโลยีได้อย่างมีเหตุผล
(4.1 ม.2/1)
- วิเคราะห์ผลของการใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีต่อสุขภาพ   
(4.1 .2 /2)

- ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
(1.1 .6 /3 )
- ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานด้วยความเสียสละ             (1.1 .1 /2 )
- ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล
(1.1 .1 /3 )
- มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน 
(1.1 .4 /4 )
- มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต
 
(1.1 .4 /5 )มาตรฐาน ส 2.1
- สามารถอธิบายความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยและต่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
(2.1  ม.1/4)
- สามารถเสนอแนวคิดในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศและสังคมโลก
(2.1  ม.1/5)

............................
เนื้อหา
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชากับตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
ศิลปะ
สุขศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สังคมศึกษา
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
การเลือกรับ สื่อและโฆษณา
- ปัญหาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับสื่อและโฆษณา
- กฎหมายที่เกี่ยวกับสื่อและโฆษณา
- การเลือกใช้สื่อโฆษณาชนิดต่างๆมาตรฐาน พ 5.1
- วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงในการเลือกรับสื่อของวัยรุ่น
(5.1 ม.3/1)
มาตรฐาน ง 2.1
- สามารถสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามความสนใจได้อย่างปลอดภัย และสามารถสรุปเป็นแผนภาพความคิดได้(2.1 .5 /2)
- นำความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้ในการสร้างชิ้นงาน และถ่ายทอดความคิด  รายงานผลเพื่อนำเสนอวิธีการ
(2.1 .5 /3)
- มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของตนเอง (2.1 .5 /4)มาตรฐาน ส 2.2
- สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยสมัยปัจจุบัน
(2.2  ม.1/2)

............................
เนื้อหา
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชากับตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
ศิลปะ
สุขศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สังคมศึกษา
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
การเลือกรับ สื่อและโฆษณา
- ปัญหาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับสื่อและโฆษณา
- กฎหมายที่เกี่ยวกับสื่อและโฆษณา
- การเลือกใช้สื่อโฆษณาชนิดต่างๆ
มาตรฐาน ง 3.1
- ค้นหา รวบรวมข้อมูลที่สนใจและเป็นประโยชน์จากแหล่งต่างๆที่เชื่อถือได้ตรงตามวัตถุประสงค์
(3.1 .5 /1 )
- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน   (3.1 .3 /3)............................
เนื้อหา
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชากับตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
ศิลปะ
สุขศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สังคมศึกษา
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
ประโยชน์และโทษของสื่อและโฆษณา
- ประโยชน์และโทษของสื่อ
- โทษหรือภัยของสื่อ
- การรู้เท่าทันสื่อต่างๆ


มาตรฐาน ว 2.2
- สืบค้นข้อมูลและอภิปรายประโยชน์/โทษของสื่อต่อการดำรงชีวิต
(2.2 .3 /1)
- วิเคราะห์การเพิ่มขึ้นของสื่อต่างๆในปัจจุบัน
 
(2.2 .3 /4)
- สามารถอธิบายการใช้สื่อต่างๆที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ (2.2 .3/6)
มาตรฐาน ว 8.1
- ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นหรือเรื่องที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้และตามความสนใจ 
(8.1 ม.1/1)

มาตรฐาน ศ1.1
- ระบุและบรรยายหลักการออกแบบงานทัศนศิลป์ โดยเน้นความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน และความสมดุล
(1.1 .1/2)
- ออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ หรือกราฟิก อื่นๆ สร้างงานทัศนศิลป์และภาพประกอบเกี่ยวกับเรื่องที่อยากเรียนรู้และสนใจ เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ  (1.1 .1/5)
- สร้างสรรค์งานสื่อและโฆษณา เพื่อบอกเล่าความหมายจากสื่อและโฆษณานั้นๆ ให้ผู้รับสารเข้าใจในข้อมูลนั้นได้
มาตรฐาน พ 2.1
- เห็นความสำคัญของการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีน้ำใจ และรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อื่นได้              
 (2.1 ม.1/2)
มาตรฐาน พ 4.1
- วิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดจากการกระทำข้อมูลจากสื่อและเทคโนโลยี และค้นหาข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้สร้างเสริมสุขภาพ
(4.1 ม.1/2)
- เลือกรับสื่อและเทคโนโลยีได้อย่างมีเหตุผล
(4.1 ม.2/1)
- วิเคราะห์ผลของการใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีต่อสุขภาพ  (4.1 .2 /2)
มาตรฐาน   ง 1.1
- เข้าใจและสามารถอภิปรายแนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานในแต่ละขั้นตอนได้  (1.1  ป.6 /1 )
- เข้าใจและสามารถใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานด้วยความเสียสละ 
 
(1.1  ม.1 /2 )
- ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล
 
(1.1  ม.1 /3 )
- ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานร่วมกับผู้อื่น          (1.1  ป.6 /3)

มาตรฐาน ส 2.1
- ระบุความสามารถของตนเองในการทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ    
 (2.1 .1/2)
- อภิปรายเกี่ยวกับคุณค่าทางสื่อและเทคโนโลยีที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี หรืออาจจะนำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน           (2.1 .1/3)
- แสดงออกถึงความเคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น
(2.1  ม.1/4)
มาตรฐาน ส 4.1           - วิเคราะห์และวางแผนในการสืบค้นหาข้อมูลที่จะนำมาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสื่อและเทคโนโลยี                (4.1  ม.1/1)
มาตรฐาน ส 4.2
- อภิปรายเกี่ยวกับคุณค่าทางสื่อและเทคโนโลยีที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี หรืออาจจะนำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน 
(2.1 .1/3)
- แสดงออกถึงความเคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น
(2.1  ม.1/4)
มาตรฐาน ส 2.1
- สามารถอธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศ
(2.1  ม.1/1)
- เห็นคุณค่าในการปฏิบัติตาม สถานภาพ บทบาท เสรีภาพ หน้าที่ ในฐานะพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย
(2.1  ม.1/2)
- วิเคราะห์บทบาทและความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคมได้
(2.1  ม.1/3)เนื้อหา
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชากับตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
ศิลปะ
สุขศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สังคมศึกษา
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
ประโยชน์และโทษของสื่อและโฆษณา
- ประโยชน์และโทษของสื่อ
- โทษหรือภัยของสื่อ
- การรู้เท่าทันสื่อต่างๆ

- แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระและสรุปสิ่งที่เรียนรู้เกี่ยวกับสื่อเทคโนโลยีและการเกษตร
( 8.1 ม.1/3 )                         
 - นำเสนอ จัดแสดงผลงานโดยอธิบายด้วยวาจา สารคดี หรือเขียนอธิบายแสดงกระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ            
 
(8.1 ม.1/5 )

มาตรฐาน ศ 3.1
- เปรียบเทียบประโยชน์และโทษจากการใช้สื่อและเทคโนโลยีได้อย่างสมเหตุสมผล
(3.1 ม.1/2)
- ใช้และบำรุงรักษาดูแลสื่อและเทคโนโลยีหลังจากการใช้งานได้อย่างถูกต้อง และสามารถดูแลซ้อมบำรุงได้
(3.1 ม.1/5)
- ระบุปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการสร้างสรรค์งานออกแบบสื่อและโฆษณา
 
(3.1 ม.2/3)
มาตรฐาน ส 2.1
- สามารถอธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศ
(2.1  ม.1/1)
- เห็นคุณค่าในการปฏิบัติตาม สถานภาพ บทบาท เสรีภาพ หน้าที่ ในฐานะพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย
(2.1  ม.1/2)
- วิเคราะห์บทบาทและความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคมได้
(2.1  ม.1/3)
- สามารถเสนอแนวคิดในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศและสังคมโลก
(2.1  ม.1/5)
เนื้อหา
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชากับตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
ศิลปะ
สุขศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สังคมศึกษา
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
-     สรุปและนำเสนอโครงงาน
การตกผลึกความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้มาทั้งหมด
มาตรฐาน ว 2.2
- วิเคราะห์สภาพปัญหา  สาเหตุของปัญหาที่เกิดจากการใช้สื่อในระดับท้องถิ่น ประเทศและระดับโลก         (2.2  .4/1)
มาตรฐาน ว 8.1
- ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นหรือเรื่องที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้และตามความสนใจ
 
(8.1  ม.1 /1)

มาตรฐาน ศ 1.1
- สร้างสรรค์งานสื่อและโฆษณา เพื่อบอกเล่าความหมายจากสื่อและโฆษณานั้นๆ ให้ผู้รับสารเข้าใจในข้อมูลนั้นได้
(1.1 ม.3/9)
มาตรฐาน ศ 2.1
- เชื่อมโยงระหว่างดนตรีนาฏศิลป์ การละครกับสาระการเรียนรู้พลังงาน
(2.1 .2/5)
มาตรฐาน ศ 3.1
- ใช้และบำรุงรักษาดูแลสื่อและเทคโนโลยีหลังจากการใช้งานได้อย่างถูกต้อง และสามารถดูแลซ้อมบำรุงได้
(3.1 ม.1/5)

มาตรฐาน  พ 2.1
- เข้าใจและสามารถอธิบายความสำคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  (2.1  ป.6/5 )
มาตรฐาน  พ 3.1
- สามารถใช้ทักษะการเคลื่อนไหว แสดงท่าทางบทบาทสมมุติเพื่อสื่อสาร หรือถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
 
(3.1.5/1)
- ใช้ความสามารถของตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมคำนึงถึงผลที่เกิดต่อผู้อื่นและชุมชน                  ( 3.1  ม.4/2 )
มาตรฐาน   ง 1.1
- วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการทำงานได้  (1.1 ม.1 /1 )
- เข้าใจและสามารถใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานด้วยความเสียสละ  
(1.1 .1 /2 )
- ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล            
(1.1 .1 /3 )
- มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
 (1.1  ม.2 /3)
- ใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(1.1 .4/7)
มาตรฐาน ส 2.1
- ระบุความสามารถของตนเองในการทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ    
 (2.1 .1/2)
- อภิปรายเกี่ยวกับคุณค่าทางสื่อและเทคโนโลยีที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี หรืออาจจะนำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน           (2.1 .1/3)
- แสดงออกถึงความเคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น
(2.1  ม.1/4)
มาตรฐาน ส 4.1           - วิเคราะห์และวางแผนในการสืบค้นหาข้อมูลที่จะนำมาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสื่อและเทคโนโลยี               
(4.1  ม.1/1)
มาตรฐาน ส 4.2
- อภิปรายเกี่ยวกับคุณค่าทางสื่อและเทคโนโลยีที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี หรืออาจจะนำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน  (2.1 .1/3)
- แสดงออกถึงความเคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น
(ส 2.1  ม.1/4)

มาตรฐาน ส 2.1
- สามารถอธิบายความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยและต่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
(2.1  ม.1/4)
- สามารถเสนอแนวคิดในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศและสังคมโลก
(2.1  ม.1/5)
มาตรฐาน ส 2.2
- สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยสมัยปัจจุบัน
(2.2  ม.1/2)

เนื้อหา
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชากับตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
ศิลปะ
สุขศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สังคมศึกษา
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
-     สรุปและนำเสนอโครงงาน
การตกผลึกความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้มาทั้งหมด
มาตรฐาน ว 8.1
- บันทึกผลและอธิบายความเข้าใจและสามารถแสดงความคิดเห็นจากพื้นฐานข้อมูล เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ ให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ค้นพบ เมื่อมีข้อมูลและประจักษ์พยานที่เชื่อถือได้
 
(8.1  ม.1 /7)
 - จัดแสดงผลงาน หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ ผลสำเร็จของชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ
 
(8.1  ม.1 /9)
มาตรฐาน ศ 3.1
- ระบุปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการสร้างสรรค์งานออกแบบสื่อและโฆษณา
 (3.1 ม.2/3)

มาตรฐาน ง 3.1
- ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึก และความรับผิดชอบ
(3.1  ม.1/3 )
- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน
 
(3.1 .3 /3)
- ติดต่อ สื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
 
(3.1 .4 /9 )
............................