เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2/2557 Topic: รู้ทันสื่อ
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

เพื่อให้เข้าใจพร้อมทั้งสามารถอธิบายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และผลกระทบจากสื่อโฆษณาต่างๆ รู้เท่าทันและวิเคราะห์สื่อได้อย่างมีวิจารณญาณรวมทั้งสร้างสรรค์สื่อสีขาว ออกแบบการกินและการใช้ชีวิตได้อย่างถูกสุขภาวะ

Week 6

เป้าหมายรายสัปดาห์เข้าใจและเห็นความเห็นความสำคัญของสื่อ ประเภทของสื่อและสามารถมีวิจารณญาณในการรับโฆษณาในชีวิตประจำวันได้
Week
Input
Process
Output
Outcome6

16 ก.พ. 2558
ถึง
20 ก.พ. 2558
โจทย์
- ความสำคัญแหล่งที่มาของสื่อ
- สื่อ/ประเภทของสื่อและโฆษณา
- โฆษณาในชีวิตประจำวัน
Key  Questions
- นักเรียนคิดว่าในชีวิตประจำวันนักเรียนได้รับข่าวสารจากสื่อประเภทใดบ้าง?
สื่อมีความสัมพันธ์กับการดำเนินชีวิตของมนุษย์อย่างไร?
เครื่องมือคิด
 Show  and Share
- นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสื่อมีความสัมพันธ์กับการดำเนินชีวิตของมนุษย์
- นำเสนอplace mat ความสำคัญของสื่อ
Place mat สร้างชิ้นงานความเป็นมาของสื่อ
Wall thinking
ติดชิ้นงานตามรูปแบบต่างๆ ที่นักเรียนสนใจถ่ายทอดความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อมีความสัมพันธ์กับการดำเนินชีวิตของมนุษย์
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
 - ห้องเรียน
คลิปสื่อสร้างสรรค์
- อินเตอร์เน็ต

จันทร์
ชง :  ครูเปิดดูคลิปสื่อสร้างสรรค์ ของรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสื่อให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์สื่อ
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู
อังคาร
ชง : ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “สื่อมีความสัมพันธ์กับการดำเนินชีวิตของมนุษย์อย่างไร?”
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมพูดคุยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสื่อกับการดำเนินชีวิต
พุธ
ใช้ : นักเรียนสร้างชิ้นงานถ่ายทอดความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของสื่อและความสัมพันธ์ของการดำเนินชีวิตตามทัศนคติของตนเองในรูปแบบบทความ
ศุกร์
เขื่อม นักเรียนนำเสนอชิ้นงานประเภทของสื่อและให้เพื่อนๆและคุณครูร่วมกันตั้งคำถาม
- นักเรียนเขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- วิเคราะห์สื่อในชีวิตประจำวัน
- สืบค้นข้อมูลสื่อมีความสัมพันธ์กับการดำเนินชีวิตของมนุษย์
- ออกแบบชิ้นงานและนำเสนอข้อมูลที่ได้สืบค้น
- การอภิปรายร่วมกันกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
ชิ้นงาน
- สมุดเล่มเล็ก
place mat ความสำคัญของสื่อ
- ชิ้นงานถ่ายทอดความเข้าใจในรูปแบบที่หลากหลาย
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
รูปแบบและประเภทของสื่อ
ทักษะ
ทักษะชีวิต
การอยู่ร่วมกัน ทำงานร่วมกัน แสดงความคิดเห็นและช่วยเหลือกันทำงาน
ทักษะการวางแผน
การวางแผนในการทำงานศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เพื่อนำมาสร้างชิ้นงาน
ทักษะการเรียนรู้
 - สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  สามารถคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชิ้นงานของตนเองและของผู้อื่น
ทักษะICT
สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสื่อมีความสัมพันธ์กับการดำเนินชีวิตของมนุษย์อย่างไร
ทักษะการสื่อสาร
นำเสนอชิ้นงานถ่ายทอดความเข้าใจสื่อมีความสัมพันธ์กับการดำเนินชีวิตของมนุษย์
คุณลักษณะ
- มีความคิดสร้างสรรค์
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


บันทึกหลังกิจกรรมการเรียนรู้
_กิจกรรมต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ นักเรียนทำ E-book ระยะยาว
ครูชวนนักเรียนปรับการทำ E-book ใหม่ โดยรวบ หัวข้อต่างๆที่เหลืออยู่มาลงในชิ้นงาน E-book นี้ แต่จะสร้างสรรค์ผ่านชิ้นงานที่หลากหลาย
หัวข้อต่างๆ ดังนี้
-          กฎหมายเกี่ยวกับสื่อ
-          กฎหมายลิขสิทธิ์
-          กฎหมายคอมพิวเตอร์
-          กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
-          โฆษณาในชีวิตประจำวัน
-          สื่อกับพฤติกรรมการบริโภค
-          การเลือกรับสื่อ
นักเรียนต้องสร้างชิ้นงานและเรียนรู้ผ่านหัวข้อต่างๆนี้ก่อนจะสร้างชิ้นงาน E-book ในการสร้างชิ้นงานกลุ่มชิ้นนี้ มีคู่พี่หลุยส์กับพี่อ้อแอ้สร้างชิ้นงานใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ลงวันกำหนดขอคู่ตนเองเพื่อจะสร้างชิ้นงานการทำสื่อโฆษณาสร้างสรรค์ต่อไป
_แต่ละกลุ่มทั้ง กลุ่ม ได้ลงกำหนดส่งชิ้นงานแตกต่างกันตามวันเวลาที่พวกเขาพูดคุยวางแผนร่วมกัน และกลถ่มย่อยนี้จะสร้างสรรค์สื่อร่วมกันอีกครั้งในภาระงานชิ้นต่อไป.
*ส่วนในการลงตารางการกินและการดูแลการปลูกผักยังทำอย่างต่อเนื่อง..
ผักของพี่ ม.1 ในสัปดาห์นี้ไม่ค่อยจะได้รดน้ำ เนื่องจากฝนตนและอาการชื่น
ส่งผลให้ผักเขียวงามเต็มเกือบทุกท่อ

_ในสัปดาห์หน้าอาจชวนนักเรียนมาร่วมกันทำอาหารจากผักของแต่ละคน
แต่ละเมนู เพื่อสุขภาพ
ปลูกข้าวแทนผัก วันก่อนควายมากินผักบุ้งที่ท่อพี่ไข่มุก


1 ความคิดเห็น:

 1. _กิจกรรมต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ 5 นักเรียนทำ E-book ระยะยาว
  ครูชวนนักเรียนปรับการทำ E-book ใหม่ โดยรวบ หัวข้อต่างๆที่เหลืออยู่มาลงในชิ้นงาน E-book นี้ แต่จะสร้างสรรค์ผ่านชิ้นงานที่หลากหลาย
  หัวข้อต่างๆ ดังนี้
  - กฎหมายเกี่ยวกับสื่อ
  - กฎหมายลิขสิทธิ์
  - กฎหมายคอมพิวเตอร์
  - กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
  - โฆษณาในชีวิตประจำวัน
  - สื่อกับพฤติกรรมการบริโภค
  - การเลือกรับสื่อ
  นักเรียนต้องสร้างชิ้นงานและเรียนรู้ผ่านหัวข้อต่างๆนี้ก่อนจะสร้างชิ้นงาน E-book ในการสร้างชิ้นงานกลุ่มชิ้นนี้ มีคู่พี่หลุยส์กับพี่อ้อแอ้สร้างชิ้นงานใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ลงวันกำหนดขอคู่ตนเองเพื่อจะสร้างชิ้นงานการทำสื่อโฆษณาสร้างสรรค์ต่อไป
  _แต่ละกลุ่มทั้ง 6 กลุ่ม ได้ลงกำหนดส่งชิ้นงานแตกต่างกันตามวันเวลาที่พวกเขาพูดคุยวางแผนร่วมกัน และกลถ่มย่อยนี้จะสร้างสรรค์สื่อร่วมกันอีกครั้งในภาระงานชิ้นต่อไป.
  *ส่วนในการลงตารางการกินและการดูแลการปลูกผักยังทำอย่างต่อเนื่อง..
  ผักของพี่ ม.1 ในสัปดาห์นี้ไม่ค่อยจะได้รดน้ำ เนื่องจากฝนตนและอาการชื่น
  ส่งผลให้ผักเขียวงามเต็มเกือบทุกท่อ


  _ในสัปดาห์หน้าอาจชวนนักเรียนมาร่วมกันทำอาหารจากผักของแต่ละคน
  แต่ละเมนู เพื่อสุขภาพ
  ปลูกข้าวแทนผัก วันก่อนควายมากินผักบุ้งที่ท่อพี่ไข่มุก

  ตอบลบ