เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2/2557 Topic: รู้ทันสื่อ
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

เพื่อให้เข้าใจพร้อมทั้งสามารถอธิบายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และผลกระทบจากสื่อโฆษณาต่างๆ รู้เท่าทันและวิเคราะห์สื่อได้อย่างมีวิจารณญาณรวมทั้งสร้างสรรค์สื่อสีขาว ออกแบบการกินและการใช้ชีวิตได้อย่างถูกสุขภาวะ

Week 2


เป้าหมายรายสัปดาห์: เข้าใจกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันสามารถออกแบบการเรียนรู้ได้
Week
Input
Process
Output
Outcome2

19 .ค. 2558
ถึง
23 ม.ค. 2558
โจทย์
- ตั้งชื่อหัวข้อโครงงาน
- วิเคราะห์สิ่งที่รู้แล้วและอยากรู้เกี่ยวกับหัวข้อโครงงาน
- ออกแบบปฏิทินการเรียนรู้
- สรุป Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนการเรียนรู้
Key  Questions
- นักเรียนคิดว่าชื่อหน่วยที่น่าสนใจควรเป็นอย่างไร
- นักเรียนคิดว่าตนเองต้องการเรียนรู้เรื่องอะไร

เครื่องมือคิด
Card & Chart
เรื่องที่ต้องการเรียนรู้
Think  Pair Share
สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากรู้
Blackboard  Share
การตั้งชื่อโครงงาน
Brainstorms
ระดมความคิดเห็นเพื่อออกแบบปฏิทินการเรียนรู้
Mind  Mapping
สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ห้องเรียน
- กระดาษสี ขนาดครึ่ง A4
- กระดาษชาร์ต

จันทร์
ชง : ครูให้นักเรียนดูภาพการรับประทานอาหารของแต่ละประเทศ ความแตกต่างด้านวัฒนธรรมการกิน
 - ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนต้องการเรียนรู้เรื่องอะไร?  พร้อมกับครูแจกกระดาษ A4 ให้นักเรียนแต่ละคน
- ครูใช้คำถามกระตุ้น นักเรียนคิดว่าตนเองอยากจะไปท่องเที่ยวที่ประเทศใด และอยากจะไปเพราะอะไร?”
เชื่อม :  นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นโดยการเขียนในรูปแบบบทความลงในกระดาษ A4 ที่ครูแจกให้
- ครูและนักเรียนร่วมเปิดวงเสวนาเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งในสัปดาห์ที่ผ่านมาและบทความของแต่ละคน
- นักเรียนแต่ละคนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
อังคาร - พุธ
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าหัวข้อโครงงานที่น่าสนใจควรเป็นอย่างไร?”
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น และ ร่วมกันตั้งชื่อหัวข้อโครงงานโดยใช้วิธีการ Blackboard  Share
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าตนเองต้องการเรียนรู้เรื่องอะไร?”
เชื่อม : ครูแจกกระดาษการ์ดให้นักเรียนแต่ละคน โดยให้นักเรียนเขียนเรื่องที่อยากเรียนรู้ โดย 1 เรื่อง ต่อการ์ด 1 แผ่น (Card & Chart)
เชื่อม :  ครูและนักเรียนร่วมกันจัดหมวดหมู่เรื่องที่ต้องการศึกษา
- นักเรียนเขียนสิ่งที่รู้แล้วกับสิ่งที่อยากรู้
( Think Pair Share )
ศุกร์
- นักเรียนร่วมกันนำสิ่งที่อยากเรียนรู้มาออกแบบปฏิทินการเรียนรู้ลงในกระดาษชาร์ต และเขียนสรุปองค์ความรู้ ก่อนการเรียนรู้ในรูปแบบ Mind  Mapping
- ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
 - วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำถามและความคิดเห็นที่ได้ฟัง
- ตั้งชื่อหัวข้อโครงงาน
- วิเคราะห์สิ่งที่รู้แล้วและอยากรู้เกี่ยวกับหัวข้อโครงงาน
- ออกแบบปฏิทินการเรียนรู้
-  สรุป Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนการเรียนรู้

ชิ้นงาน
- บทความแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องการ
- หัวข้อโครงงาน
- สิ่งที่รู้แล้วและอยากรู้เกี่ยวกับหัวข้อโครงงาน
- ปฏิทินการเรียนรู้
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนการเรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
อธิบายและปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ในการทำงานกลุ่มรวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น

ทักษะ
ทักษะการวางแผน
การวางแผนในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการเลือกใช้เครื่องมือ
 การเลือกใช้เครื่องมือคิดที่หลากหลายในกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
ทักษะการเรียนรู้
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- สามารถคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม

คุณลักษณะ
- มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบปฏิทินการเรียนรู้
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

บันทึกกิจกรรมการเรียนรู้
PBL -Media literacy for life : ในสัปดาห์นี้นักเรียนกับคุณครูได้ร่วมกันออกแบบวางแผนการเรียนรู้ใน Quarter 4 นี้ครับ ก่อนหน้านี้ในสัปดาห์แรกนักเรียนได้ปลูกผักและสืบค้นหาข้อมูล
นักเรียนได้เลือกหัวข้อโครงงานร่วมกัน โดยส่วนใหญ่นักเรียนอยากเรียนสื่อกับการกินเป็นส่วนใหญ่ ครูณีช่วยสอบถามถึงหัวเรื่องใหญ่ก็คือสื่อที่ทุกคนสนใจ โดยร่วมกันตั้งชื่อโครงงานว่า Media literacy for life

จากนั้นครูให้นักเรียนเขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งทีอยากเรียนรู้(งานเดี่ยว) พอเสร็จแล้วให้นักเรียนจับคู่เขียนสิ่งที่เหมือนกันเป็นงานอีกหนึ่งชิ้น ก่อนที่ครูจะแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่

 ทำชาร์ตสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้, ปฏิทิน และสรุปองค์ความรู้ (ก่อนเรียน).. 


ขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมมีคณะ รมต. มาเยี่ยมชมการเรียนรู้ไปด้วยครับ
_ส่วนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์กับงานที่นักเรียนทำยังไม่เสร็จในวันศุกร์ ครูให้เป็นการบ้านให้นักเรียนทำไปทำใคร่ครวญในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ครับ

กิจกรรมคู่ขนานpbl- การกิน : ในสัปดาห์นี้นักเรียนออกแบบตารางเฝ้าระวังการกินเป็นงานชิ้นที่ 2 เขียนตารางและบันทึกข้อมูลลงในกระดาษ A4 ว่าอาหารที่รับประทานแต่ละวันให้พลังงานกับร่างกายกี่ Kcal และแต่ละกิจกรรมสามารถเผาผลาญพลังงานกี่ Kcal ให้กับร่างกาย


PBL ระยะยาว – ปลูกผัก : ในสัปดาห์นี้นักเรียนทุกคนต่างเรียนรู้pblหลักและต่างแบ่งเวลาซ้อมการประชันความสามารถที่จะมีขึ้นในสัปดาห์นี้ และกิจกรรมต่างๆของมัธยมที่ต้องของอาสานักเรียนทุกคน นักเรียนที่เตรียมผักมาก็นำไปปลูกเพิ่มตามที่วางแผนเอาไว้ก่อนหน้านี้ และทุกคนนำป้ายที่สร้างขึ้นไปติดตามท่อของแต่ละคนแล้วครับ 

สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

1 ความคิดเห็น:

 1. PBL -Media literacy for life : ในสัปดาห์นี้นักเรียนกับคุณครูได้ร่วมกันออกแบบวางแผนการเรียนรู้ใน Quarter 4 นี้ครับ ก่อนหน้านี้ในสัปดาห์แรกนักเรียนได้ปลูกผักและสืบค้นหาข้อมูล
  นักเรียนได้เลือกหัวข้อโครงงานร่วมกัน โดยส่วนใหญ่นักเรียนอยากเรียนสื่อกับการกินเป็นส่วนใหญ่ ครูณีช่วยสอบถามถึงหัวเรื่องใหญ่ก็คือสื่อที่ทุกคนสนใจ โดยร่วมกันตั้งชื่อโครงงานว่า Media literacy for life
  จากนั้นครูให้นักเรียนเขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งทีอยากเรียนรู้(งานเดี่ยว) พอเสร็จแล้วให้นักเรียนจับคู่เขียนสิ่งที่เหมือนกันเป็นงานอีกหนึ่งชิ้น ก่อนที่ครูจะแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ทำชาร์ตสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้, ปฏิทิน และสรุปองค์ความรู้ (ก่อนเรียน).. ขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมมีคณะ รมต. มาเยี่ยมชมการเรียนรู้ไปด้วยครับ
  _ส่วนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์กับงานที่นักเรียนทำยังไม่เสร็จในวันศุกร์ ครูให้เป็นการบ้านให้นักเรียนทำไปทำใคร่ครวญในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ครับ
  กิจกรรมคู่ขนานpbl- การกิน : ในสัปดาห์นี้นักเรียนออกแบบตารางเฝ้าระวังการกินเป็นงานชิ้นที่ 2 เขียนตารางและบันทึกข้อมูลลงในกระดาษ A4 ว่าอาหารที่รับประทานแต่ละวันให้พลังงานกับร่างกายกี่ Kcal และแต่ละกิจกรรมสามารถเผาผลาญพลังงานกี่ Kcal ให้กับร่างกาย
  PBL ระยะยาว – ปลูกผัก : ในสัปดาห์นี้นักเรียนทุกคนต่างเรียนรู้pblหลักและต่างแบ่งเวลาซ้อมการประชันความสามารถที่จะมีขึ้นในสัปดาห์นี้ และกิจกรรมต่างๆของมัธยมที่ต้องของอาสานักเรียนทุกคน นักเรียนที่เตรียมผักมาก็นำไปปลูกเพิ่มตามที่วางแผนเอาไว้ก่อนหน้านี้ และทุกคนนำป้ายที่สร้างขึ้นไปติดตามท่อของแต่ละคนแล้วครับ

  ตอบลบ