เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2/2557 Topic: รู้ทันสื่อ
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

เพื่อให้เข้าใจพร้อมทั้งสามารถอธิบายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และผลกระทบจากสื่อโฆษณาต่างๆ รู้เท่าทันและวิเคราะห์สื่อได้อย่างมีวิจารณญาณรวมทั้งสร้างสรรค์สื่อสีขาว ออกแบบการกินและการใช้ชีวิตได้อย่างถูกสุขภาวะ

Week 4

เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจและสามารถวางแผนการอุปโภคและบริโภคสำหรับตนเองได้อย่างถูกสุขลักษณะ
Week
Input
Process
Output
Outcome4

ก.พ.  2558
ถึง
ก.พ. 2558
โจทย์
วางแผนการกินให้ถูกสุขลักษณะ
Key  Question
นักเรียนออกแบบตารางการบริโภคและพัฒนาสมรรถภาพด้านต่างๆของตนเองอย่างไร
เครื่องมือคิด
 Show  and Share
นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบตารางการบริโภคและพัฒนาสมรรถภาพด้านต่างๆของตนเอง
Wall thinking
ติดชิ้นงานตามรูปแบบต่างๆ ที่นักเรียนสนใจถ่ายทอดความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบตารางการบริโภคและพัฒนาสมรรถภาพด้านต่างๆของตนเอง
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
 - ห้องเรียน
คลิปVDO ผู้ชายอ้วนแล้วผ่อม ด้วยวิธีออกกำลังกาย ดูแลการกิน
- อินเตอร์เน็ต

 จันทร์
 ชง :  ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนออกแบบตารางการบริโภคและพัฒนาสมรรถภาพด้านต่างๆของตนเอง?”
- นักเรียนออกแบบตารางการเฝ้าระวังการกิน ในตลอดการเรียนรู้ 10 สัปดาห์นี้
อังคาร
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนเริ่มลงมือปฏิบัติ   พร้อมบันทึกผลลงในตาราง
พุธ
- ร่วมพูดคุยถึงผลที่เกิดขึ้นเป็นระยะๆ และนักเรียนนำเสนอข้อมูลให้เพื่อนๆ และครูร่วมกันตั้งคำถาม
- นักเรียนหาข้อมูลเกี่ยวกับพลังที่เผาพลาญที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆ เพิ่มเติม
ศุกร์
- ครูและนักเรียนร่มกันทบทวนกิจกรรมการเรียนในกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ในสัปดาห์ร่วมกัน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
- วิเคราะห์สิ่งที่ได้ดูจากภาพ/คลิป
ออกแบบตารางการบริโภคและพัฒนาสมรรถภาพด้านต่างๆของตนเอง
- ลงมือปฏิบัติตามตารางที่วางแผนไว้
ชิ้นงาน
- บันทึกผลอย่างต่อเนื่องในตารางที่ออกแบบ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจและสามารถวางแผนการอุปโภคและบริโภคสำหรับตนเองได้อย่างถูกสุขลักษณะ
ทักษะ
ทักษะชีวิต
การอยู่ร่วมกัน ทำงานร่วมกัน แสดงความคิดเห็นและช่วยเหลือกันทำงาน
ทักษะการวางแผน
การวางแผนในการทำงานศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เพื่อนำมาสร้างชิ้นงาน
ทักษะการเรียนรู้
 - สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  สามารถคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชิ้นงานของตนเองและของผู้อื่น
ทักษะการสื่อสาร
นำเสนอชิ้นงานถ่ายทอดความเข้าใจสการออกแบบตารางการบริโภคและพัฒนาสมรรถภาพด้านต่างๆของตนเอง
คุณลักษณะ
- สร้างสรรค์ความคิดเห็นและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

ภาพกิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมคู่ขนาน - นักเรียนบันทึกการกินอย่างต่อเนื่อง ลงในตาราง แต่เนื่องจากหลายคนไม่สบาย บางคนในสัปดาห์นี้ลาถึง วัน 
การรับประทานอาหารก็ต้องเหมาะกับผู้ป่วย ส่วนเพื่อนๆหลายคนยังคงบันทึกผลอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอาหารเที่ยงที่ทุกคนจะคล้ายๆกัน บางคนมองเห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายหลายๆด้าน เช่น ความสูง น้ำหนัก (วัยรุ่นตอนต้น กำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว)

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
ในเรื่องเกี่ยวกับความสำคัญของสื่อและประเภทของสื่อ นักเรียนได้ทำงานกลุ่มผ่านplace mat ในหัวข้อความหมายของสื่อและความสำคัญของสื่อ นักเรียนได้ระดมความคิดแล้วนำเสนองาน ก่อนที่ครูจะให้โจทย์นักเรียนทุกคนทำชิ้นงานการ์ตูนช่องลงในA3
เพื่อนทุกคนได้ตั้งคำถามตรวจสอบความเข้าใจของเพื่อนๆ ก่อนที่จะส่งครู นักเรียนทุกคนได้ทำอีก กิจกรรมคู่นานควบคู่กันไปพร้อม คือ กิจกรรมการกินและPBLย่อยปลูกผัก
ชิ้นงานการปลูกผักนักเรียนได้ทำควบคู่กับงานทักษะชีวิต และทุกคนช่วยออกแบบแปลงผัก
ก่อนที่นักเรียนทุกคนได้ทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ ครูให้นักเรียนทำเป็นการบ้าน

พร้อมกับชิ้นงานการ์ตูนช่องA3 สำหรับคนที่ยังทำไม่เสร็จบางส่วน (ขอคุณครูนำกลับไปเพิ่มเติม)

สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

1 ความคิดเห็น:

 1. ในเรื่องเกี่ยวกับความสำคัญของสื่อและประเภทของสื่อ นักเรียนได้ทำงานกลุ่มผ่านplace mat ในหัวข้อความหมายของสื่อและความสำคัญของสื่อ นักเรียนได้ระดมความคิดแล้วนำเสนองาน ก่อนที่ครูจะให้โจทย์นักเรียนทุกคนทำชิ้นงานการ์ตูนช่องลงในA3
  เพื่อนทุกคนได้ตั้งคำถามตรวจสอบความเข้าใจของเพื่อนๆ ก่อนที่จะส่งครู นักเรียนทุกคนได้ทำอีก 2 กิจกรรมคู่นานควบคู่กันไปพร้อม คือ กิจกรรมการกินและPBLย่อยปลูกผัก
  ชิ้นงานการปลูกผักนักเรียนได้ทำควบคู่กับงานทักษะชีวิต และทุกคนช่วยออกแบบแปลงผัก
  ก่อนที่นักเรียนทุกคนได้ทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ ครูให้นักเรียนทำเป็นการบ้าน
  พร้อมกับชิ้นงานการ์ตูนช่องA3 สำหรับคนที่ยังทำไม่เสร็จบางส่วน (ขอคุณครูนำกลับไปเพิ่มเติม)

  ตอบลบ