เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2/2557 Topic: รู้ทันสื่อ
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

เพื่อให้เข้าใจพร้อมทั้งสามารถอธิบายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และผลกระทบจากสื่อโฆษณาต่างๆ รู้เท่าทันและวิเคราะห์สื่อได้อย่างมีวิจารณญาณรวมทั้งสร้างสรรค์สื่อสีขาว ออกแบบการกินและการใช้ชีวิตได้อย่างถูกสุขภาวะ

Week 3

เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจและสามารถวางแผนการอุปโภคและบริโภคสำหรับตนเองได้อย่างถูกสุขลักษณะ
Week
Input
Process
Output
Outcome3

26 .ค. 2558
ถึง
31 .ค. 2558
โจทย์
วางแผนการกินให้ถูกสุขลักษณะ
Key  Question
นักเรียนออกแบบตารางการบริโภคและพัฒนาสมรรถภาพด้านต่างๆของตนเองอย่างไร
เครื่องมือคิด
 Show  and Share
นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบตารางการบริโภคและพัฒนาสมรรถภาพด้านต่างๆของตนเอง
Wall thinking
- ติดชิ้นงานตามรูปแบบต่างๆ ที่นักเรียนสนใจถ่ายทอดความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบตารางการบริโภคและพัฒนาสมรรถภาพด้านต่างๆของตนเอง
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
 - ห้องเรียน
- คลิปVDO ผู้ชายอ้วนแล้วผ่อม ด้วยวิธีออกกำลังกาย ดูแลการกิน
- อินเตอร์เน็ต

จันทร์
ชง : ครูเปิดคลิปVDO ผู้ชายอ้วน แล้วหาวิธีลดหุ่นของตัวเองให้ผ่อม ด้วยวิธีออกกำลังกาย ดูแลการกิน
เชื่อม : นักเรียนร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู
อังคาร
- นักเรียนแต่ละคนศึกษาและวิเคราะห์พลังงานจากอาหารที่ร่างกายต้องการ(BMI)ในแต่ละวัน
พุธ
- นักเรียนวัดขนาดน้ำหนักและส่วนสูงของตนเอง
- ร่วมกันอ่านวิเคราะของมูลBMI ตามแหล่งข้อมูล ขนาดร่างกายและน้ำหนักมีความสัมพันธ์กันอย่างไร
ศุกร์
ใช้ : สรุปข้อมูลและวางแผนการรับประทานอาหารและการดำเนินชีวิตให้ถูกสุขลักษณะ


ภาระงาน
- วิเคราะห์สิ่งที่ได้ดูจากภาพ/คลิป
- ออกแบบตารางการบริโภคและพัฒนาสมรรถภาพด้านต่างๆของตนเอง
- ลงมือปฏิบัติตามตารางที่วางแผนไว้
ชิ้นงาน
- บันทึกผลอย่างต่อเนื่องในตารางที่ออกแบบ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจและสามารถวางแผนการอุปโภคและบริโภคสำหรับตนเองได้อย่างถูกสุขลักษณะ
ทักษะ
ทักษะชีวิต
การอยู่ร่วมกัน ทำงานร่วมกัน แสดงความคิดเห็นและช่วยเหลือกันทำงาน
ทักษะการวางแผน
การวางแผนในการทำงานศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เพื่อนำมาสร้างชิ้นงาน
ทักษะการเรียนรู้
 - สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
สามารถคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชิ้นงานของตนเองและของผู้อื่น
ทักษะการสื่อสาร
นำเสนอชิ้นงานถ่ายทอดความเข้าใจสการออกแบบตารางการบริโภคและพัฒนาสมรรถภาพด้านต่างๆของตนเอง
คุณลักษณะ
- สร้างสรรค์ความคิดเห็นและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


ภาพกิจกรรมการเรียนรู้
PBL ระยะยาว -ปลูกผัก_ ในสัปดาห์นี้นักเรียนได้นำป้ายเกี่ยวกับข้อมูลการปลูกผักและสรรพคุณของผักแต่ละชนิดที่นำมาปลูกลงติดตามท่อต่างๆ 
นักเรียนหลายคนนำผักมาปลูกเต็มท่อบ้างแล้ว ส่วนหลายคนเป็นการหว่านเมล็ดพันธุ์ ต้องใช้เวลาในการงอกขึ้นและต้องควบคุมการเติมน้ำลงในท่อในปริมาณที่พอเหมาะของแต่ละคน และผักที่ต่างชนิดกันก็ต้องเรียนรู้วิธีการให้น้ำที่ต่างกันอีกด้วย ส่วนปัญหาส่วนใหญ่ในการปลูกผักครั้งนี้มาจากมด มดมาทำกัดกินผักเมล็ดเล็กๆและต้นผักที่กำลังติดของนักเรียน

PBL - Media literacy for life. _นักเรียนได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับครู เพื่อนๆเกี่ยวกับความเป็นมาของสื่อและประเภทของสื่อต่างๆ ต่างคนต่างร่วมวิเคราะห์ความเป็นมาจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและกัน และครูให้นักเรียนแต่ละคนไปสืบค้นข้อมูลความเป็นมาของสื่อ พร้อมกับความหมายของสื่อตามที่ระบุตามความเข้าใจของแต่ละคน ทุกครั้งที่สืบค้นหาข้อมูลมาแล้วจะนำข้อมูลดังกล่าวมาร่วมและเปลี่ยนกับคุณครูและเพื่อนๆ และให้เพื่อนที่ข้อมูลแตกต่างกันได้แลกเปลี่ยนกันอีกด้วย ซึ่งแต่ละคนหามาจากแหล่งที่ต่างกัน  เช่น หนังสือ คอมฯ  ห้องสมุด ฯลฯ ทุกคนกลับมาแล้วครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม
เพื่อสร้างชิ้นงาน Place mat เกี่ยวกับความเป็นมาของสื่อกับความหมายของสื่อ(ตามความเข้าใจของนักเรียนแต่ละคน) ทุกคนได้ระดมความคิดหลังจากที่สร้างชิ้นงานเสร็จ เพื่อขมวดความเข้าใจของทุกคนที่คิดร่วมกันระบุลงในวงกลมตรงกลาง(ครูให้นักเรียนนำเสนอในสัปดาห์ถัดไป) นักเรียนได้สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 3

สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

1 ความคิดเห็น:

  1. PBL ระยะยาว -ปลูกผัก_ ในสัปดาห์นี้นักเรียนได้นำป้ายเกี่ยวกับข้อมูลการปลูกผักและสรรพคุณของผักแต่ละชนิดที่นำมาปลูกลงติดตามท่อต่างๆ นักเรียนหลายคนนำผักมาปลูกเต็มท่อบ้างแล้ว ส่วนหลายคนเป็นการหว่านเมล็ดพันธุ์ ต้องใช้เวลาในการงอกขึ้นและต้องควบคุมการเติมน้ำลงในท่อในปริมาณที่พอเหมาะของแต่ละคน และผักที่ต่างชนิดกันก็ต้องเรียนรู้วิธีการให้น้ำที่ต่างกันอีกด้วย ส่วนปัญหาส่วนใหญ่ในการปลูกผักครั้งนี้มาจากมด มดมาทำกัดกินผักเมล็ดเล็กๆและต้นผักที่กำลังติดของนักเรียน
    PBL - Media literacy for life. _นักเรียนได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับครู เพื่อนๆเกี่ยวกับความเป็นมาของสื่อและประเภทของสื่อต่างๆ ต่างคนต่างร่วมวิเคราะห์ความเป็นมาจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและกัน และครูให้นักเรียนแต่ละคนไปสืบค้นข้อมูลความเป็นมาของสื่อ พร้อมกับความหมายของสื่อตามที่ระบุตามความเข้าใจของแต่ละคน ทุกครั้งที่สืบค้นหาข้อมูลมาแล้วจะนำข้อมูลดังกล่าวมาร่วมและเปลี่ยนกับคุณครูและเพื่อนๆ และให้เพื่อนที่ข้อมูลแตกต่างกันได้แลกเปลี่ยนกันอีกด้วย ซึ่งแต่ละคนหามาจากแหล่งที่ต่างกัน เช่น หนังสือ คอมฯ ห้องสมุด ฯลฯ ทุกคนกลับมาแล้วครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อสร้างชิ้นงาน Place mat เกี่ยวกับความเป็นมาของสื่อกับความหมายของสื่อ(ตามความเข้าใจของนักเรียนแต่ละคน) ทุกคนได้ระดมความคิดหลังจากที่สร้างชิ้นงานเสร็จ เพื่อขมวดความเข้าใจของทุกคนที่คิดร่วมกันระบุลงในวงกลมตรงกลาง(ครูให้นักเรียนนำเสนอในสัปดาห์ถัดไป) นักเรียนได้สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 3
    กิจกรรมคู่ขนาน - นักเรียนบันทึกการกินอย่างต่อเนื่อง ลงในตาราง แต่เนื่องจากหลายคนไม่สบาย บางคนในสัปดาห์นี้ลาถึง 3 วัน การรับประทานอาหารก็ต้องเหมาะกับผู้ป่วย ส่วนเพื่อนๆหลายคนยังคงบันทึกผลอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอาหารเที่ยงที่ทุกคนจะคล้ายๆกัน บางคนมองเห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายหลายๆด้าน เช่น ความสูง น้ำหนัก (วัยรุ่นตอนต้น กำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว)

    ตอบลบ