เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2/2557 Topic: รู้ทันสื่อ
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

เพื่อให้เข้าใจพร้อมทั้งสามารถอธิบายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และผลกระทบจากสื่อโฆษณาต่างๆ รู้เท่าทันและวิเคราะห์สื่อได้อย่างมีวิจารณญาณรวมทั้งสร้างสรรค์สื่อสีขาว ออกแบบการกินและการใช้ชีวิตได้อย่างถูกสุขภาวะ

Week 10

เป้าหมายรายสัปดาห์: เข้าใจและสามารถอธิบายข้อมูลที่น่าสนใจให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้ และสรุปประเด็นที่น่าสนใจได้
Week
Input
Process
Output
Outcome


10

16 - 18
 มี.ค.2558
โจทย์
- ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้และเข้าใจสิ่งที่ถ่ายทอด
- สรุปความเข้าใจในประเด็นที่สำคัญทั้งหมด ตลอดการเรียนรู้ใน Quarter 4

Key  Questions
นักเรียนคิดว่าการถ่ายทอดความรู้ที่ดีและเกิดประโยชน์สูงสุดควรจะเป็นอย่างไร

  เครื่องมือคิด
Show  and Share
นำเสนอข้อมูลและรูปแบบวิธีการถ่ายทอดเรื่องราวที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้
Mind Mapping
สรุปการเรียนรู้ Quarter 3

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
 สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ห้องเรียน
- คอมพิวเตอร์
- อินเตอร์เน็ต
- Program (After effect , Movie maker , Picasa)


จันทร์
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้น นักเรียนคิดว่าการถ่ายทอดความรู้ที่ดีและเกิดประโยชน์สูงสุดควรจะเป็นอย่างไร?”
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นของตนเองให้เพื่อนและครูฟังได้ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น
- นักเรียนแต่ละคนนำข้อมูลทั้งหมดที่ได้เรียนรู้ตลอด Quarter ที่ 3 มาลำดับความสำคัญและจัดระบบข้อมูลเพื่อใช้ในการนำเสนอ
อังคาร - พุธ
ใช้ : นักเรียนแต่ละคนลงมือจัดกระทำข้อมูลในรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจ อาทิเช่น สารคดีสั้น  Clip  VDO ชาร์ตภาพเรื่องราว ฯลฯ
- นักเรียนแต่ละคนนำเสนอความคืบหน้าของงานตนเอง โดยให้เพื่อนและครูร่วมนำเสนอความคิดเห็น เพื่อเพิ่มเติมประเด็นต่างๆ
ศุกร์
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
ครูและนักเรียนร่วมสรุปตอบคำถามสิ่งที่อยากรู้
- นักเรียนทำ Mind Mapping สรุปองค์ความรู้หลังเรียน Quarter 3
- นักเรียนแต่ละคนวิเคราะห์ประเมินตนเอง พร้อมทั้งเขียนเขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
 - ออกแบบลำดับความสำคัญและจัดระบบข้อมูลเพื่อใช้ในการนำเสนอ
- นำเสนอความคืบหน้าของงานตนเอง โดยให้เพื่อนและครูร่วมนำเสนอความคิดเห็น เพื่อเพิ่มเติมประเด็นต่างๆ
ชิ้นงาน
- สมุดบันทึกเล่มเล็ก
- สารคดีสั้น  ถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้
- ตอบคำถามสิ่งที่อยากรู้
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้หลังเรียน Quarter 3
- ประเมินตนเอง
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายข้อมูลที่น่าสนใจให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้ และสรุปประเด็นที่น่าสนใจได้

ทักษะ
ทักษะชีวิต
การอยู่ร่วมกันทำงานร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ของแต่ละประเทศร่วมกัน
ทักษะการเลือกใช้เครื่องมือ
- การเลือกใช้เครื่องมือคิดที่หลากหลายในกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
- การใช้เครื่องมือในการนำเสนอข้อมูลที่ได้ศึกษาเรื่องราวต่างๆของต่างประเทศ
 ทักษะการเรียนรู้
- สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- สามารถคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลต่อวงสนทนากลุ่ม
ทักษะการสื่อสาร
สามารถถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ให้กับผู้อื่นได้อย่างมีคุณค่า
คุณลักษณะ
- สร้างสรรค์ความคิดเห็นและทัศนคติต่อหลักสำคัญของการเรียนรู้ด้านการนำเสนอข้อมูลที่มีคุณค่า
 - การอธิบายความหลากหลายของข้อมูล
 -  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


บันทึกหลังกิจกรรมการเรียนรู้
การเรียนรู้ในสัปดาห์สุดท้ายของนักเรียนชั้น ม.1
นักเรียนได้สรุปการเรียนรู้PBL และกิจกรรมการเรียนรู้อื่นทุกรายวิชา
_ทุกคนได้ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจผ่านชิ้นงานที่หลากหลาย และประมวลองค์ความรู้มาในรูปแบบต่างๆ การเรียนรู้อื่นๆที่ต้องสรุปการเรียนรู้รายภาคเรียนที่ 2/58

การนำเสนอผ่านรูปแบบที่หลากหลายผ่านคลิป ผ่านชาร์ตชิ้นงาน และเล่าความเข้าใจให้กับพี่ๆ ม.รับชมในวันพุธ


ทุกความเข้าใจของผู้เรียนประกายให้เห็นได้ชัดจากความรู้แต่ละ Quarter ที่ค่อยๆเข้าใจเรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้ต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการสรุปการเรียนรู้ในหน่วยนี้

1 ความคิดเห็น:

 1. การเรียนรู้ในสัปดาห์สุดท้ายของนักเรียนชั้น ม.1
  นักเรียนได้สรุปการเรียนรู้PBL และกิจกรรมการเรียนรู้อื่นทุกรายวิชา
  _ทุกคนได้ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจผ่านชิ้นงานที่หลากหลาย และประมวลองค์ความรู้มาในรูปแบบต่างๆ การเรียนรู้อื่นๆที่ต้องสรุปการเรียนรู้รายภาคเรียนที่ 2/58
  การนำเสนอผ่านรูปแบบที่หลากหลายผ่านคลิป ผ่านชาร์ตชิ้นงาน และเล่าความเข้าใจให้กับพี่ๆ ม.2 รับชมในวันพุธ
  ทุกความเข้าใจของผู้เรียนประกายให้เห็นได้ชัดจากความรู้แต่ละ Quarter ที่ค่อยๆเข้าใจเรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้ต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการสรุปการเรียนรู้ในหน่วยนี้

  ตอบลบ