เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2/2557 Topic: รู้ทันสื่อ
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

เพื่อให้เข้าใจพร้อมทั้งสามารถอธิบายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และผลกระทบจากสื่อโฆษณาต่างๆ รู้เท่าทันและวิเคราะห์สื่อได้อย่างมีวิจารณญาณรวมทั้งสร้างสรรค์สื่อสีขาว ออกแบบการกินและการใช้ชีวิตได้อย่างถูกสุขภาวะ

Week 8

เป้าหมายรายสัปดาห์: เข้าใจและสามารถวิเคราะห์และเลือกรับสื่อได้อย่างมีวิจารณญาณและผลิตสื่อสร้างสรรค์ให้ผู้อื่นรับรู้ได้

Week
Input
Process
Output
Outcome8

2 มี.ค. 2558
ถึง
6 มี.ค. 2558

โจทย์
- การผลิตสื่อสร้างสรรค์
- การวิเคราะห์และเลือกรับสื่อ
Key  Questions
- นักเรียนคิดว่าสื่อโฆษณามีผลอย่างไรต่อผู้บริโภค
- นักเรียนมีรูปแบบอย่างไรในการเลือกรับสื่อโฆษณา
- นักเรียนจะเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ต่อผู้อื่นให้รับรู้ได้อย่างไร
เครื่องมือคิด
Show  and Share
นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบหรือวิธีการในการเลือกรับสื่อโฆษณาของตนเอง
Brainstorm
ร่วมกันพูดคุยวางแผนการออกแบบและนำเสนอรูปแบบการเลือกสื่อโฆษณาประเภทอุปโภคและบริโภค
Wall thinking
- ติดชิ้นงานตามรูปแบบต่างๆ ที่นักเรียนสนใจถ่ายทอดความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบหรือวิธีการในการเลือกรับสื่อโฆษณาของตนเอง
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
 - ห้องเรียน
- คลิปตีแผ่เรื่องจริงจากโฆษณา
- อินเตอร์เน็ต

จันทร์
ชง : ครูเปิดคลิป “ตีแผ่เรื่องจริงจากโฆษณา”  เกี่ยวกับการถ่ายทอดสื่อเพียงด้านเดียว เอาเปรียบผู้บริโภค
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าสื่อโฆษณามีผลอย่างไรต่อผู้บริโภค?”
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และร่วมพูดคุยจากสิ่งที่ได้ดู
อังคาร
ใช้ : นักเรียนสร้างชิ้นงานวิเคราะห์เกี่ยวกับสื่อมีอิทธิพลต่อวิถีของผู้บริโภค
พุธ
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนมีรูปแบบอย่างไรในการเลือกรับสื่อโฆษณา?”
เชื่อม : นักเรียนกันพูดคุยวิเคราะห์เกี่ยวกับการเลือกรับสื่ออย่างมีวิจารณญาณ
ศุกร์
 ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “สื่อโฆษณามีผลอย่างไรต่อผู้บริโภคและ?”
เชื่อม : นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวสื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภค
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- วิเคราะห์สิ่งที่ได้ดูการคลิปตีแผ่เรื่องจริงจากโฆษณา
- อภิปรายร่วมกัน
- เผยแพร่ชิ้นงานสร้างสรรค์สู่ผู้อื่น

ชิ้นงาน
- สร้างแผนโครงเรื่องการถ่ายทำ
- สื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์
- ชิ้นงานถ่ายทอดความเข้าใจในรูปแบบคลิปVDOหนังสั้นการ์ตูนช่อง
 - สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจและสามารถวิเคราะห์และเลือกรับสื่อได้อย่างมีวิจารณญาณและผลิตสื่อสร้างสรรค์ให้ผู้อื่นรับรู้ได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
การอยู่ร่วมกัน ทำงานร่วมกัน แสดงความคิดเห็นและช่วยเหลือกันทำงาน
ทักษะการวางแผน
การวางแผนในการทำงานศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เพื่อนำมาสร้างชิ้นงาน
ทักษะการเรียนรู้
 - สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
 สามารถคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชิ้นงานของตนเองและของผู้อื่น
ทักษะICT
สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกรับสื่อโฆษณาของตนเองอย่างมีวิจารณญาณ
ทักษะการสื่อสาร
นำเสนอชิ้นงานถ่ายทอดความเข้าใจการเลือกรับสื่อโฆษณาของตนเองอย่างมีวิจารณญาณ
คุณลักษณะ
- สร้างสรรค์ความคิดเห็นและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

กิจกรรมการเรียนรู้
Week 8 : การเรียนรู้กิจกรรมคู่ขนาน-การกิน และPBLรู้ทันสื่อ ในสัปดาห์ที่ 8 นี้
_ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมา นักเรียนได้ร่วมกันออกแบบแผนภาพโครงเรื่อง story board การทำสื่อสร้างในการทำสื่อสร้างสรรค์
ในการนำเสนองานในครั้งนี้นักเรียนแบ่งบทบาทหน้าที่กันเป็นกลุ่มก่อนหน้านี้แล้ว นักเรียนจะมีกลุ่มย่อยในการถ่ายทำ

และครูให้โจทย์รวมอีกชิ้นหนึ่ง คือ ให้นักเรียนชายกับนักเรียนหญิงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อถ่ายทำคลิปผ่าน i-pad ตัดต่อผ่านโปรแกรม iMovie
นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ในการใช้การตัดต่อ โดยมีลูกเล่นในการถ่ายทำเพียงไม่กี่ตัว
การวางแผนการถ่ายทำแบ่งบทบาทหน้าที่ รวมถึงการถ่ายทำและฉากประกอบ ทั้งหมดรวมอยู่กับการทำงานร่วมกันที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนทุกคน เพื่อให้งานออกมาคุณภาพ
_ส่วนการบันทึกตารางการกินนักเรียนยังทำอย่างต่อเนื่องทุกๆสัปดาห์ และรวมกันนำเสนอความคืบหน้าของกิจกรรมที่แต่ละคนออกไปทำ เพื่อให้สุขภาพของทุกคนออกมามีร่างกายและสุขภาพแข็งแรง เป็นบทเรียนให้กับผู้อื่นได้

_PBLปลูกผัก นักเรียนแต่ละคนได้ร่วมกันถอดบทเรียนผ่านมาแล้ว มาในสัปดาห์นี้นักเรียนบางคนหาผักมาลงในแต่ละท่อปลูกตามความเหมาะสม


สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

กิจกรรมการเรียนรู้ w9

1 ความคิดเห็น:

 1. Week 8 : การเรียนรู้กิจกรรมคู่ขนาน-การกิน และPBLรู้ทันสื่อ ในสัปดาห์ที่ 8 นี้
  _ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมา นักเรียนได้ร่วมกันออกแบบแผนภาพโครงเรื่อง story board การทำสื่อสร้างในการทำสื่อสร้างสรรค์
  ในการนำเสนองานในครั้งนี้นักเรียนแบ่งบทบาทหน้าที่กันเป็นกลุ่มก่อนหน้านี้แล้ว นักเรียนจะมีกลุ่มย่อยในการถ่ายทำ
  และครูให้โจทย์รวมอีกชิ้นหนึ่ง คือ ให้นักเรียนชายกับนักเรียนหญิงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อถ่ายทำคลิปผ่าน i-pad ตัดต่อผ่านโปรแกรม iMovie
  นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ในการใช้การตัดต่อ โดยมีลูกเล่นในการถ่ายทำเพียงไม่กี่ตัว
  การวางแผนการถ่ายทำแบ่งบทบาทหน้าที่ รวมถึงการถ่ายทำและฉากประกอบ ทั้งหมดรวมอยู่กับการทำงานร่วมกันที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนทุกคน เพื่อให้งานออกมาคุณภาพ
  _ส่วนการบันทึกตารางการกินนักเรียนยังทำอย่างต่อเนื่องทุกๆสัปดาห์ และรวมกันนำเสนอความคืบหน้าของกิจกรรมที่แต่ละคนออกไปทำ เพื่อให้สุขภาพของทุกคนออกมามีร่างกายและสุขภาพแข็งแรง เป็นบทเรียนให้กับผู้อื่นได้

  _PBLปลูกผัก นักเรียนแต่ละคนได้ร่วมกันถอดบทเรียนผ่านมาแล้ว มาในสัปดาห์นี้นักเรียนบางคนหาผักมาลงในแต่ละท่อปลูกตามความเหมาะสม

  ตอบลบ